دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

مشخصات ناشر

ناشر: دانشکده مهندسی

واقع در: دانشگاه خیام

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
آشنایی با مجموعه ها و زیرگروه های فازی (1377) / فصیح ، فاطمه، نویسنده
حاصلضرب x - گروه ها (1374) / اسماعیلی مود ، مسعود، نویسنده
دیفیوموفیسم دایره ای تحمیل شده توسط نگاشت های دایره ای انبساطی (1390) / جمشیدی آلاشتی ، رویا، نویسنده
کمینگی استوار در دستگاه های تابع تکرار (1390) / خادم لو ، عطیه، نویسنده
هذلولوی بودن رده های هموکلینیکی انبساطی C - پایدار (1390) / اکبری باصری ، خدیجه، نویسنده
جاذبه های لورنز در شکاف انشعابات هموکلینیک (1388) / ابویی مهریزی ، فرزانه، نویسنده
شبکه های هموکلینیک سوئیچینگ (1389) / منصوری ، اکرم، نویسنده
خودریختی های مرکزی و حاشیه ای یک گروه (1389) / معمارزاده ، هانیه، نویسنده
نماهای لیاپانوف صفر نابرداشتنی (1389) / نجاتی ، ملیحه، نویسنده
خودریختی های حاصل ضرب مستقیم و نیم مستقیم (1389) / ظریف هنرور شکفته ، سعید، نویسنده
عملکردهای دو خطی کراندار روی مجموعه های 2- نرم و نتایجی در فضای 2- ضرب داخلی (1389) / دشتی خیرآبادی ، حمید، نویسنده
مکانیسمی برای تعویض شدن نزدیک شبکه ی هتر و کلینیک (1389) / یحیی آبادی ، بهناز، نویسنده
کران بالایی برای اندیس مرکز در گروه های توانا (1389) / مقدم ، سمانه، نویسنده
جا به جاگرها در p- گروهها (1389) / اسماعیل زاده ، زهرا، نویسنده
برخی خواص P- گروههای متناهی از رده 2 دارای خودریختی های ناداخلی از مرتبه p (1390) / شجاعی ، نسرین، نویسنده