دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تازه‌های کتابخانه :

 
ارزیابی امکان پیاده سازی سامانه اتوبوسهای برقی در شهر مشهد با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی - فازی (1400) / صالحی ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصالحی ، حامد، نویسنده
شماره بازیابی :MsTA ‭/40 1400
عنوان :ارزیابی امکان پیاده سازی سامانه اتوبوسهای برقی در شهر مشهد با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی - فازی
تکرار نام مولف :حامد صالحی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1400
مقایسه فنی واقتصادی استفاده از شیوه های حمل ونقل پاک (مطالعه موردی (1400) / کلیدری ، جواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکلیدری ، جواد، نویسنده
شماره بازیابی :MsTA ‭/39 1400
عنوان :مقایسه فنی واقتصادی استفاده از شیوه های حمل ونقل پاک (مطالعه موردی : شهرداری شهر مقدس مشهد)
تکرار نام مولف :جواد کلیدری
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1400
رابطه خود انتقادی با رفتار های خود آسیب رسان با واسطه گری شفقت به خود وحرمت خود (1400) / ذکاوتی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهذکاوتی ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :MsBF ‭/46 1400
عنوان :رابطه خود انتقادی با رفتار های خود آسیب رسان با واسطه گری شفقت به خود وحرمت خود
تکرار نام مولف :فاطمه ذکاوتی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده علوم انسانی
سال نشر :1400
معرفی یک روش بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم 3بعدی بوسیله ی روش خوشه بندی ترکیبی فازی - تکاملی (1396) / پاکدامن ، فرید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاکدامن ، فرید، نویسنده
شماره بازیابی :Q ‭/33 1396
عنوان :معرفی یک روش بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم 3بعدی بوسیله ی روش خوشه بندی ترکیبی فازی - تکاملی
تکرار نام مولف :فرید پاکدامن
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1396
تشخیص سطح پرشدگی در انواع بطری ها و مایع ها به کمک بینایی ماشین (1396) / عسکری مشهدی ، مجتبی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعسکری مشهدی ، مجتبی، نویسنده
شماره بازیابی :Q ‭/31 1396
عنوان :تشخیص سطح پرشدگی در انواع بطری ها و مایع ها به کمک بینایی ماشین
تکرار نام مولف :مجتبی عسکری مشهدی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1396
بکارگیری شبکه عصبی در تشخیص بیماری نارسایی قلبی با استفاده از داده های پزشکی (1396) / نیک خواه ، محبوبه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیک خواه ، محبوبه، نویسنده
شماره بازیابی :Q ‭/32 1396
عنوان :بکارگیری شبکه عصبی در تشخیص بیماری نارسایی قلبی با استفاده از داده های پزشکی
تکرار نام مولف :محبوبه نیک خواه
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1396
مطالعه خواص ترابرد الکترونی در ترانزیستور bSaG با روش شبیه سازی مونت کارلو (1396) / تاریخچی ، حدیث، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتاریخچی ، حدیث، نویسنده
شماره بازیابی :QC ‭/105 1396
عنوان :مطالعه خواص ترابرد الکترونی در ترانزیستور bSaG با روش شبیه سازی مونت کارلو
تکرار نام مولف :حدیث تاریخچی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده علوم پایه
سال نشر :1396
عملگرها ی برودر و شبه برودر (1395) / فرخانی ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفرخانی ، مریم، نویسنده
شماره بازیابی :QA کامپيوتر و رياضي ‭/254 1395
عنوان :عملگرها ی برودر و شبه برودر
تکرار نام مولف :مریم فرخانی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1395
خواص جفت های کمینای p- گروهها (1397) / اکبری فریز ، علی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاکبری فریز ، علی، نویسنده
شماره بازیابی :QA کامپيوتر و رياضي ‭/253 1397
عنوان :خواص جفت های کمینای p- گروهها
تکرار نام مولف :علی اکبری فریز
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده مهندسی
سال نشر :1397
طراجی سالن همایش های شهری (1395) / خشنودی ، مژده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخشنودی ، مژده، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1022 1395
عنوان :طراجی سالن همایش های شهری
تکرار نام مولف :مژده خشنودی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعاملات اجتماعی‌) (1395) / رضایی ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرضایی ، مرتضی، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1020 1395
عنوان :مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعاملات اجتماعی‌)
تکرار نام مولف :مرتضی رضایی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
ساماندهی محور پارک باهنر (1395) / پور ذوالفقار ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپور ذوالفقار ، علیرضا، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1021 1395
عنوان :ساماندهی محور پارک باهنر
تکرار نام مولف :علیرضا پور ذوالفقار
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
بازار سوغات ایران (1395) / اکبرزاده ، فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاکبرزاده ، فهیمه، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1017 1395
عنوان :بازار سوغات ایران
تکرار نام مولف :فهیمه اکبرزاده‌، نفیسه یزدانی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
ساماندهی محور پارک باهنر با موضوعیت شهر کتاب (1395) / قربانی ، عفت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربانی ، عفت، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1015 1395
عنوان :ساماندهی محور پارک باهنر با موضوعیت شهر کتاب
تکرار نام مولف :عفت قربانی‌، نیورا پور پزشک
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
هتل پنج ستاره (1395) / حسینی ، فرشته سادات، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسینی ، فرشته سادات، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1014 1395
عنوان :هتل پنج ستاره
تکرار نام مولف :فرشته سادات حسینی‌، سیده شکیبا دانشمند محمدی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
طراحی خانه مد (1395) / عبایی ، عاطفه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبایی ، عاطفه، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1016 1395
عنوان :طراحی خانه مد
تکرار نام مولف :عاطفه عبایی‌، فاطمه عدالتیان
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعاملات اجتماعی‌) (1395) / نیک سیمایی ، عبدالوهاب، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیک سیمایی ، عبدالوهاب، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1019 1395
عنوان :مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعاملات اجتماعی‌)
تکرار نام مولف :عبدالوهاب نیک سیمایی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
بازار سوغات ایران (1395) / دهقان ، سعیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهقان ، سعیده، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1018 1395
عنوان :بازار سوغات ایران
تکرار نام مولف :سعیده دهقان
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
ساماندهی محور پارک باهنر با موضوعیت شهر کتاب (1395) / ابو یسانی ، سمانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابو یسانی ، سمانه، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1012 1395
عنوان :ساماندهی محور پارک باهنر با موضوعیت شهر کتاب
تکرار نام مولف :سمانه ابویسانی ، بهاره جلائیان خوشنود
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
طراحی مدرسه عالی هنر (1395) / کاری ، بهاره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاری ، بهاره، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1013 1395
عنوان :طراحی مدرسه عالی هنر
تکرار نام مولف :بهاره کاری،نگار نصری
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعامللات اجتماعی‌) (1395) / علیپور ، سجاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعلیپور ، سجاد، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1010 1395
عنوان :مجموعه فرهنگی فراغتی سالمندان‌(با رویکرد تعامللات اجتماعی‌)
تکرار نام مولف :سجاد علیپور
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
طراحی بازار سوغات ایران (1395) / مونسی پور ، فائزه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمونسی پور ، فائزه، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1009 1395
عنوان :طراحی بازار سوغات ایران
تکرار نام مولف :فائزه مونسی پور،فرزانه مردانی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
اورژانس‌،پلی کلینیک وکلینیک های تخصصی (1395) / حسنی ، مجتبی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحسنی ، مجتبی، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1011 1395
عنوان :اورژانس‌،پلی کلینیک وکلینیک های تخصصی
تکرار نام مولف :مجتبی حسنی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
برج شهر(با رویکرد و پایداری زیست محیطی‌) (1395) / سامقانی ، محمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسامقانی ، محمد، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1008 1395
عنوان :برج شهر(با رویکرد و پایداری زیست محیطی‌)
تکرار نام مولف :محمد سامقانی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
طراحی خانه کودک (1395) / خرمی ، اکرم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخرمی ، اکرم، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1007 1395
عنوان :طراحی خانه کودک
تکرار نام مولف :اکرم خرمی‌، مژگان یعقوب زاده
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
موزه علم‌(اقیانوسیه و جانوران دریایی‌) (1395) / بهادری ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهادری ، مریم، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/1006 1395
عنوان :موزه علم‌(اقیانوسیه و جانوران دریایی‌)
تکرار نام مولف :مریم بهادری،مریم صدقی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1395
خواص الکترواپتیکی مولکول فروسن [2(5H5C)] و اثر افزودنی ها بر آن (1390) / واعظی ، حمیده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهواعظی ، حمیده، نویسنده
شماره بازیابی :QC ‭/54 1390
عنوان :خواص الکترواپتیکی مولکول فروسن [2(5H5C)] و اثر افزودنی ها بر آن
تکرار نام مولف :حمیده واعظی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده علوم پایه
سال نشر :1390
صفحه شمار:127 ص
موزه فرش مشهد (1391) / معدل ، مژگان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعدل ، مژگان، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/599 1391
عنوان :موزه فرش مشهد
تکرار نام مولف :مژگان معدل
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1391
صفحه شمار:132ص
مرکز صنایع دستی استان خراسان (1391) / عباسی ، سعید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباسی ، سعید، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/597 1391
عنوان :مرکز صنایع دستی استان خراسان
تکرار نام مولف :سعید عباسی‌، رامین عبدالله زاده رنگ فروش
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1391
صفحه شمار:120ص
مجموعه فرهنگی گلستان (1391) / طباطبایی ، احمد رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطباطبایی ، احمد رضا، نویسنده
شماره بازیابی :NA ‭/562 1391
عنوان :مجموعه فرهنگی گلستان
تکرار نام مولف :احمد رضا طباطبایی
ناشر:دانشگاه خیام : دانشکده معماری
سال نشر :1391
صفحه شمار:150ص
صفحه بعدی